1. Identiteit

Bedrijfsnaam: B & B Alde Leie

KVK nummer: 68328265

Vestigingsnummer: 00036780529

Adres: De Streek 11

Postcode: 9071 XG

Plaats: Alde Leie (Oude Leije)

​

2. Doeleinden en rechtsgronden

De gegevens die via het contactformulier ontvangen worden. Worden beveiligd opgeslagen en worden verwijderd zodra de gegevens niet meer nodig zijn. Tevens gebruiken wij deze gegevens om contact op te nemen met de klant voor het stellen van doelgerichte vragen over zijn of haar bestelling/boeking, maar niet voor het toesturen van reclame of nieuwsbrieven. Dit betekend dat deze gegevens niet gebruikt worden voor marketing- of onderzoeksdoeleinden. 

​

‘Gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn’ houdt in dat zodra de vraag beantwoord is die gesteld is bij het contactformulier. De gegevens die wij verplicht zijn te vermelden op de factuur zullen wij bewaren, omdat wij verplicht zijn de facturen 7 tot 10 jaar te bewaren.

​

3. Duur van opslag

De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is. De persoonsgegevens zijn niet meer nodig zodra de overnachtingen plaats gevonden hebben. Wij zijn echter verplicht om facturen te bewaren met daarop uw naam en adresgegevens. De facturen worden vernietigd zodra wij niet meer verplicht zijn deze te bewaren (7 tot 10 jaar).

​

4. Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons via het contactformulier toestuurt in te zien, rectificeren of te wissen. U kunt hiervoor contact opnemen met B & B Alde Leie. Dit kunt u doen door een brief naar ons te sturen De Streek 11, 9071 XG, Oude Leije of te bellen naar +316 29136194.

​

5. Externe onderdelen

Onze site is voorzien van Google Analytics, Facebook feed en Google Maps. Voor de privacy verklaringen van Google en Facebook verwijzen wij u naar 5.1, 5.2 en 5.3 van deze privacyverklaring.

​

Zodra u akkoord gaat met de privacyverklaring van Paulien gaat u ook akkoord met de privacy verklaringen van Google en Facebook.

​

5.1 Google Analytics 

Google Analytics is een webanalyse-service geleverd door Google. Google maakt gebruik van de gegevens die worden verzameld om het gebruik van deze site te volgen en te onderzoeken, om verslagen over de activiteiten voor te bereiden en te delen met andere Google-services. 

​

Google kan de gegevens die worden verzameld om advertenties te contextualiseren en te personaliseren voor zijn eigen reclamenetwerk.

​

Verzamelde persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS. Vind Google's privacy policy hier.5.2 Facebook privacyverklaring

Voor de Facebook privacyverklaring wordt doorverwezen naar: https://www.facebook.com/legal/terms/update Als u akkoord gaat met de privacy verklaring van B & B Alde Leie dan gaat u ook akkoord met de voorwaarden genoemd op https://www.facebook.com/legal/terms/update. Plaats van verwerking: NL.

 

5.3 Google Maps

Eigenaar van Goolge Maps is Google. Google maakt gebruik van de gegevens die worden verzameld om het gebruik van Google Maps te analyseren. Deze gegevens worden verzameld om verslagen en over de activiteiten voor te bereiden en te delen met andere Google-services. Voor meer informatie wordt u doorverwezen naar de privacyverklaring van Google. Deze kunt u hier vinden. Plaats van verwerking: NL.

 

6. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

​

​

7. Plaats van verwerking

Plaats van verwerking: Nederland.

1. Identity

Company name: B & B Alde Leie

Chamber of Commerce number: 68328265

Establishment number: 00036780529

Address: De Streek 11

Postal code: 9071 XG

Place: Alde Leie (Oude Leije)

​

2. Purposes and legal grounds

The information received via the contact form. Are stored securely and are removed as soon as the data is no longer needed. We also use this information to contact the customer for asking specific questions about his or her order / booking, but not for sending advertising or newsletters. This means that this data is not used for marketing or research purposes.

​

'Data will be deleted as soon as it is no longer needed' means that as soon as the question is answered on the contact form. We will retain the information that we are required to state on the invoice, because we are obliged to keep the invoices for 7 to 10 years.

​

3. Duration of storage

The personal data is not stored longer than necessary. The personal details are no longer necessary once the overnight stays have taken place. We are, however, obliged to keep invoices with your name and address details. The invoices are destroyed as soon as we are no longer obliged to keep them (7 to 10 years).

​

4. Right to inspect, rectify or delete the personal data

You have the right to view, rectify or delete your personal data you send to us via the contact form. You can contact B & B Alde Leie for this. You can do this by sending a letter to De Streek 11, 9071 XG, Oude Leije or calling +316 29136194.

​

5. External parts

Our site is equipped with Google Analytics, Facebook feed and Google Maps. For the privacy statements of Google and Facebook, please refer to 5.1, 5.2 and 5.3 of this privacy statement.

​

Once you agree with Paulien's privacy statement, you also agree to the privacy statements of Google and Facebook.

​

5.1 Google Analytics

Google Analytics is a web analysis service provided by Google. Google uses the information collected to track and investigate the use of this site, to prepare and share reports on its activities with other Google services.

​

Google may use the data collected to contextualise and personalize advertisements for its own advertising network.

​

Collected personal data: cookie and usage data. Place of processing: VS. Find Google's privacy policy here.

​

5.2 Facebook privacy statement

The Facebook privacy statement is referred to: https://www.facebook.com/legal/terms/update If you agree with the privacy statement of B & B Alde Leie then you also agree to the conditions mentioned on https: / /www.facebook.com/legal/terms/update. Place of processing: NL.

​

5.3 Google Maps

Owner of Goolge Maps is Google. Google uses the data collected to analyze the use of Google Maps. This data is collected to prepare and share reports and activities with other Google services. For more information, you will be redirected to the privacy statement of Google. You can find it here. Place of processing: NL.

​

6. Submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority

You can submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

​

​

7. Place of processing

Place of processing: the Netherlands.

1. Identität

Firmenname: B & B Alde Leie

Nummer der Handelskammer: 68328265

Betriebsnummer: 00036780529

Adresse: De Streek 11

Postleitzahl: 9071 XG

Ort: Alde Leie (Oude Leije)

​

2. Zwecke und rechtliche Gründe

Die Informationen erhalten Sie über das Kontaktformular. Werden sicher gespeichert und entfernt, sobald die Daten nicht mehr benötigt werden. Wir verwenden diese Informationen auch, um den Kunden zu kontaktieren, um spezifische Fragen zu seiner Bestellung / Buchung zu stellen, nicht jedoch zum Senden von Werbung oder Newslettern. Dies bedeutet, dass diese Daten nicht für Marketing- oder Forschungszwecke verwendet werden.

​

"Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden" bedeutet, sobald die Frage auf dem Kontaktformular beantwortet wird. Wir werden die Informationen, die wir auf der Rechnung angeben müssen, aufbewahren, da wir die Rechnungen 7 bis 10 Jahre aufbewahren müssen.

​

3. Lagerdauer

Die persönlichen Daten werden nicht länger als nötig gespeichert. Die persönlichen Daten sind nach den Übernachtungen nicht mehr erforderlich. Wir sind jedoch verpflichtet, Rechnungen mit Ihrem Namen und Adressdaten aufzubewahren. Die Rechnungen werden vernichtet, sobald wir nicht mehr zur Aufbewahrung verpflichtet sind (7 bis 10 Jahre).

​

4. Recht auf Einsicht, Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten, die Sie über das Kontaktformular an uns senden, einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie können sich hierfür an B & B Alde Leie wenden. Sie können dies tun, indem Sie einen Brief an De Streek 11, 9071 XG, Oude Leije senden oder +316 29136194 anrufen.

​

5. Außenteile

Unsere Website ist mit Google Analytics, Facebook-Feed und Google Maps ausgestattet. Die Datenschutzerklärungen von Google und Facebook finden Sie in 5.1, 5.2 und 5.3 dieser Datenschutzerklärung.

​

Wenn Sie den Datenschutzbestimmungen von Paulien zugestimmt haben, stimmen Sie auch den Datenschutzerklärungen von Google und Facebook zu.

​

5.1 Google Analytics

Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google. Google verwendet die gesammelten Informationen, um die Nutzung dieser Website zu verfolgen und zu untersuchen, um Berichte über ihre Aktivitäten mit anderen Google-Diensten zu erstellen und zu teilen.

​

Google kann die erhobenen Daten verwenden, um Werbung für sein eigenes Werbenetzwerk zu kontextualisieren und zu personalisieren.

​

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie- und Nutzungsdaten. Ort der Bearbeitung: VS. Hier finden Sie die Datenschutzbestimmungen von Google.

​

5.2 Datenschutzerklärung von Facebook

Auf die Datenschutzerklärung von Facebook wird verwiesen: https://www.facebook.com/legal/terms/update Wenn Sie der Datenschutzerklärung von B & B Alde Leie zustimmen, stimmen Sie auch den in https: / / www genannten Bedingungen zu .facebook.com / legal / terms / update. Ort der Bearbeitung: NL.

​

5.3 Google Maps

Besitzer von Goolge Maps ist Google. Google verwendet die erhobenen Daten zur Analyse der Nutzung von Google Maps. Diese Daten werden erfasst, um Berichte und Aktivitäten mit anderen Google-Diensten vorzubereiten und mit ihnen zu teilen. Für weitere Informationen werden Sie zur Datenschutzerklärung von Google weitergeleitet. Sie finden es hier. Ort der Bearbeitung: NL.

​

6. Senden Sie eine Beschwerde an die niederländische Datenschutzbehörde

Sie können über den folgenden Link eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einreichen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

​

​

7. Ort der Bearbeitung

Ort der Bearbeitung: die Niederlande.

Stelt een technische cookie in die registreert dat u niet akkoord gaat, vraagt u niet opnieuw.

Sets a technical cookie that registers that you do not agree with the cookies, do not ask again.

Legt ein technisches Cookie fest, das registriert, dass Sie mit den Cookies nicht einverstanden sind. Fragen Sie nicht erneut.

Verwijdert de cookie toestemming van uw browser.

Entfernt die Cookie-Berechtigung von Ihrem Browser.

Removes the cookie permission from your browser.

Deze website maakt gebruik van cookies van derden. Klik hier voor meer informatie of om instellingen te wijzigen.

This website uses third-party cookies. Click here for more information or to change settings.

Diese Website verwendet Cookies von Drittanbietern. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten oder Einstellungen zu ändern.